Lapidarium Musei Zilahensis-Pars Epigraphica

Începând cu anul 2019, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a demarat procesul de digitizare integrală a monumentelor epigrafice și sculpturale aparținând epocii romane, identificate în cadrul campaniilor succesive de cercetări arheologice desfășurate în cele mai reprezentative situri din județul Sălaj, precum castrul și centrul civil de la Porolissum, castrul auxiliar de la Buciumi, castrul auxiliar de la Tihău, castrul auxiliar de la Românași și cel de la Brusturi-Romita.

Prima parte a acestui demers a primit numele de Lapidarium Musei Zilahensis-Pars Epigraphica, fiind realizată digitizarea integrală a monumentelor epigrafice aflate în colecția muzeului. Până în prezent au fost digitizate 40 de monumente, urmând ca acestea să fie puse atât la dispoziția cercetătorilor cât și pentru publicul larg prin intermediul platformei interactive Sketchfab. În acest context, accesul este facilitat de colegii noștri de la Institutul Național al Patrimoniului. Fiecare monument epigrafic va fi însoțit de traducerea în limba română a textului latin și de povestea care stă în spatele pieselor. Următoarele monumente care vor fi abordate în viitorul apropiat în cadrul procesului de documentare fotogrammetrică sunt cele sculpturale, iar programul va fi finalizat cu cele arhitecturale.

Conservarea și valorificarea digitală oferă o posibilitate deosebită de păstrare a memoriei patrimoniului cultural, utilitatea acestor tehnologii fiind dovedită mai ales în cazul unor distrugeri ireversibile ale monumentelor precum cele din Siria și Iran, a unor dezastre naturale sau situații de forță majoră în care publicul nu mai poate avea acces la colecțiile muzeelor.

Vă invităm, așadar, să vizitați constant pagina proiectului pentru a călători împreună în fascinanta lume a epigrafiei romane.

Toate modelările pot fi văzute și în VR (Virtual Reality) – pentru aceasta aveți nevoie de ochelari VR – 3D; dați click pe simbolul VR și imersați în lumea artefactelor și epigrafiei romane. 

Baza de statuie și statuia lui Iupiter Dolichenus  au fost descoperite la Porolissum în sanctuarului dedicat acestei zeități, fiind una dintre cele mai des adorate divinități printre militarii staționați în armatele provinciale romane.

Pe baza de statuie se regăsește următorul text:

 I(ovi) o(ptimo) m(aximo) [D(olicheno)]

pro salute eṭ [incolu]-

mitate Imp(eratoris) C(aesaris) M(arci) [Ant(onii)]

Gordiani Pii Fel(icis) Aug(usti)

    5   et coh(ortis) III Camp(estris) M(arcus) Aur(elius) Flạ-

(v)us IIIIvir m(unicipii) S(eptimii) P(orolissensis) M(arcus) Ant(onius) Ma-xiṃụ[s]

vet(eranus) ẹt ḍẹc(urio) ọ[rnat]us ornam(entis) IIIIvir(alibus)

m(unicipii) s(upra) s(cripti) et Ạụṛẹ(lius) Fla(v)us dec(urio) m(unicipii) vegesi[m]ạ[r(ius)]

ṣacerdotes dei et coḥ(ortis) s(upra) s(criptae) [t]eṃp[l(um) cum]

   10  tabernis (a)ere suo feceṛu[nt].

(text latin după I. Piso, Epigraphica Porolissensia (I), ActaMN 38/I, 2001, pp. 225-233, nr. 2).

Traducere:

            Lui Iupiter cel prea Bun și prea Mare, pentru sănătatea și propovăduința împăratului Cezar Marcus Antonius Gordianus, pios și fericit August și cohortei a treia Campestris. Marcus Aurelius Flavus, quattuorvir al municipiului septimian Porolissum, Marcus Antonius Maximus, veteran și decurion decorat cu ornamente quattorvirale ale municipiului mai sus menționat, și Aurelius Flavus, decurion al municipiului și vicesimar, preot al zeului și al cohortei mai sus menționate, au construit din surse proprii templul și tavernele.

”DESCHIDE”

Unul dintre cele mai impresionante monumente religioase descoperite la Porolissum este o bază de calcar care susținea o statuie colosală a zeului Liber Pater (tradus ,,Tatăl Liber”). Acesta era zeul vinului, al fertilității pământului, dar mai ales  al libertății. 

Aceasta a fost ridicată de un militar numit Titus Flavius Valentianus ce se afla în delegație la Porolissum, ca reprezentant al guvernatorului provinciei Dacia. Printre atribuțiile sale se numărau cele legate de bunul mers al aprovizionării armatei, de organizarea siguranței cetățenilor sau de supraveghere a activităților de poliție de frontieră. Valentianus purta pe umeri greutatea autorității statului roman, pe timp de pace dar mai ales în vremuri de restriște.

Textul inscripției:

Deo Libero

patri Titus

Flavius

Valentianus

b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis).

Traducere:

Zeului Liber Pater, Titus Flavius Valentianus, din reprezentant al guvernatorului (a ridicat acest monument).

”DESCHIDE”

Dintre mărturiile invocațiilor religioase de la Porolissum se remarcă cele realizate de membri comunității siriene din orașul Palmyra, puternic reprezentate în așezarea porolissensă. Exemplul de azi este altarul unui almyrean (originar din palmyra) numit Sabdas.

Ceea ce se remarcă este faptul că, familiarizat cu scrierea grecească tradițională din Palmyra, Sabdas comandă meșterului pietrar ca numele său să fie scris cu sigma grecesc și nu cu S latin. Poate că așa dorul de casă se mai astâmpăra…

Textul inscripției:

Iup(iter?) M(aximus)

Σabdas

Hutri

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Traducere:

Sabdas, a lui Hutri, (dedică acest altar) lui Iupiter cel prea înalt, după ce și-a respectat legământul sacru cu plăcere și pe merit.

”DESCHIDE”

La Porolissum a existat o numeroasă comunitate siriană ce provenea din orașul Palmyra, fapt dovedit și de numeroasele altare, monumente epigrafice ridicate de aceasta. 

Avem aici prezentarea 3D a unui altar dedicat lui Iupiter (divinitate supremă, stăpân al zeilor și al oamenilor, zeu al cerului, ocrotitor al Romei) de un palmyrean pe numele său Publius Aelius Iacubus care era membru al aristocrației locale și al consiliului local de la Porolissum. Iacubus dedică acest altar, realizat după moda din Siria, în urma unui legământ sacru cu zeul suprem Iupiter.

Textul inscripției:
I(ovi) o(ptimo) m(aximo)
P(ublius) Ael(ius)
Iacubus
dec(urio)
mun(icipii)
Por(olissensis)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Traducere:
Lui Iupiter celui prea bun și prea mare! Publius Aelius Iacubus, decurion al municipiului Porolissum, și-a îndeplinit legământul cu plăcere și pe merit.

”DESCHIDE”

Cândva, în secolul al III-lea d. Chr., printr-o împrejurare pe care doar o putem bănui, marele zeu al palmyrenilor, Bel, poruncește lui Publius Aelius Malachus să-i ridice un altar pentru sacrificii.

Acesta a ascultat porunca divină și și-a îndeplinit legământul. Malachus era un veteran palmyrean care a urcat în ierarhia societății romane provinciale, deținând importante funcții politice în Porolissum. Ca un politician veritabil, Malachus păstrează aparențele, invocând zeul său sub forma cunoscută de romani: Iupiter.

Textul inscripției:
I(ovi) o(ptimo) m(aximo)
P(ublius) Ael(ius) M-
alachus
flamen
5 q(uin)q(uennalis) mun(icipii)
S(eptimii) Por(olissensis) et sa-
cerdo{t}s iu(ssu) ?
dei n(umeri) P(almyrenorum) P(orolissensium)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Traducere:
Lui Iupiter cel (prea) Bun și (prea) Măreț. Publius Aelius Malachus, preot oficial (flamen) și înalt magistrat (quinquennalis) al municipiului Septimium Porolissense, preot al zeului (protector al) unității de palmyreni de la Porolissum ce a poruncit acest monument. Și-a îndeplinit legământul cu plăcere și pe merit (față de zeu). 

”DESCHIDE”

Un alt altar cu dedicație descoperit la Porolissum este cel a unui individ ce avea funcția de edil și membru în consiliului local al orașului.

Provenea dintr-o familie care obținuse cetățenia romană cu aproximativ un secol anterior ridicării altarului. Ceea ce rămâne învăluit în mister este numele său, Stadylo, un nume care nu mai este întâlnit nicăieri în istoria civilizației romane.

Textul inscripției:
I(ovi) o(ptimo) m(aximo)
et Iunoni
reg(inae) P(ublius) Ael(ius)
Stadylo
5 dec(urio) aedil(is)
pro voto.

Traducere:
Lui Iupiter celui prea bun și prea mare și Iunonei regina, Publius Aelius Stadylo, decurion și edil, conform legământului (cu divinitatea, a ridicat acest altar).

”DESCHIDE”

Unul dintre cele mai misterioase monumente din Lapidarium-ul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău este un altar votiv dedicat Nimfelor, descoperit în castrul roman de la Tihău.

Cel care s-a îngrijit de realizarea monumentului este un guvernator al Daciei, a cărui identitate este învăluită în mister. Mai mult, numele împăraților menționați au fost șterse intenționat, ulterior realizării monumentului, pentru damnarea eternă a memoriei acestora (damnatio memoriae). Cine au fost împărații și acest guvernator? Cu ajutorul tehnologiilor moderne sperăm să-i identificăm, completând astfel aspecte cruciale ale istoriei Daciei romane.

Textul inscripției:
[N]ymphis

augg(ustis)

Pro sal(ute)

domin[n(orum)

[n]n(ostrorum)

dedic(ante)

.l(…) Postu-

[—]o co(n)s(ulari)

Traducere:
Nimfelor auguste, întru sănătatea stăpânilor noștri, a dedicat acest monument, Postum-, guvernator (al Daciei).

”DESCHIDE”

Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri epigrafice de la Porolissum a fost realizată la sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut în zona edificiului militar cunoscut azi sub denumirea de ,,vama romană”.

Este vorba de un altar dedicat sănătății și victoriei împăratului Commodus, a cărui nume a fost ulterior șters intenționat. Motivul pentru care monumentul a fost consacrat de către conducătorul vămii zonei dunărene (din care Dacia făcea parte) este restaurarea comerțului după terminarea războaielor marcomanice, războaie care zdruncinaseră din temelii stabilitatea Imperiului Roman la sfârșitul secolului al II-lea al erei noastre. Cum sediul conducătorului vămilor se afla în altă parte și nu la Porolissum, consacrarea s-a făcut de către sclavii ce făceau ca serviciile vamale de la Porolissum să funcționeze.

Textul inscripției:
Pro salute

et victoria

Imp(eratoris) Caes(aris) [[M(arci)]]

[[Aur(elii) Antonini]]

5 [[Commodi p(ii) f(elicis)]]

Aug(usti) n(ostri) restitu-

tori(s) commerc(ii)

et Genio p(ublici) p(ortorii) Illy-

rici Cl(audius) Xenophon

10 proc(urator) Aug(usti) n(ostri) per

Marcion(em) et Pol(lionem) vil(icos).

Traducere:
Pentru sănătatea și victoria împăratului Cezar Marcus Aurelius Antoninus Commodus, Augustul nostru, restaurator al comerțului și pentru spiritul protector al vămii publice a Illyricum-ului. Claudius Xenophon, procuratorul Augustului nostru, și-a îndeplinit (legământul cu zeii) prin sclavii Marcius și Pollio.

”DESCHIDE”

Altarul din gresie (modelat 3D) a fost găsit în timpul cercetărilor arheologice ale amfiteatrului roman de la Porolissum, în zona templului dedicat zeiței Nemesis. Nemesis era zeița norocului, a răzbunării sau a șansei,

fiecare amfiteatru al lumii romane fiind, în general, dotat cu un astfel de spațiu sacru dedicat acestei divinități. Nepos era un militar care lupta în unitatea de palmyreni de la Porolissum, având ca atribuții transmiterea ordinelor sau a parolelor specifice mediului cazon.

Textul inscripției:
Neme-

si sac(rum)

Nepos

te(sserarius) n(umeri) Pal(myrenorum)

Traducere:
(Altar) consacrat zeiţei Nemesis (de către) Nepos, tesserarius al unității de palmyreni.

”DESCHIDE”

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2020. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X