Back to all Post

Call for Papers/Apel pentru contribuții

Title of the Conference: Matters of Magic between Archaeology, Anthropology, and History
Organised by the History and Art Museum of Zalău, Romania
Date: 20-22 November 2020
Description:
In this interdisciplinary conference between archaeology, history, and anthropology we aim to investigate ‘matters of magic’, both in the sense of untangling the vagueness of the concept of magic and in the understanding of its materiality. Here, we use magic as an analytical concept rather than an empirical one and thus through magic we understand a whole range of religious and spiritual practices, ancient, old, and new. The use of the term magic aims at focusing on the materiality and practice of religious and spiritual beliefs and therefore is an attempt from the point of view of anthropology and history to learn from the very material focus of archaeology. At the same time, we wish to convey the social and historical embeddedness of such practices.
In archaeology, modern scholars have so far impassibly and isochronally used the term magic ambiguously in order to encompass a series of processes that span from divination to healing practices or other similar practice known from Antiquity. Consequently, a new sub-discipline emerged as a component of the study of religions, broadly defined as ‘ancient magic’ which still desires proper definition and methodological approaches, although David Frankfurter`s edited Guide to Ancient Magic (Leiden-Boston 2019) has been pivotal in setting the path for a better contemporaneous understanding of ‘ancient magic’.
Similarly, the term magic in anthropology has been vaguely defined and often used to mark the ‘Other’, to freeze both non-Western subjects or the West’s internal ‘Others’ in premodern times, the term having been often ‘employed as a counterpoint to liberal understandings of modernity’s rational progress’, especially as magic has been construed as threatening (see Greenwood 2009 or Federici 2004). However, we wish to employ a more symmetrical approach between magical and other human practices (similar to Bloor’s Principles of Symmetry) and to focus on how such practices make the world, not just how they view it.
This interdisciplinary conference wants to offer scholars the context in further enquiring about magic as an analytical concept across a long time-span, therefore we invite submissions that deal with magical practices from different geographical and historical periods: ancient forms of magic (new materiality of magic spanning from Prehistory to Late Antiquity in the Mediterranean world and the Near East), different traditional forms of magic, neo-pagan and neo-liberal forms of magic.
The language of the conference is English. The conference has no participation fee and the organisers will cover accommodation and meals (19-21 November 2020) but will not cover transportation.
Keynote speakers:
● Sorin Gog, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, sociology and anthropology of religions
● Sorin Nemeti, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca,Roman religion and ancient magic
Submission Guidelines:
To participate, please submit a 300-word abstract in English together with your name, discipline, and affiliation in one document to Dan Deac, dandeac12@gmail.com for archaeology and ancient history and Agota Abran, abran.agota@outlook.com for anthropology and modern history with the subject: Matters of Magic Conference Submission.
Submission Deadline: 15 May 2020
Notification of Acceptance: 1 June 2020
Main organisers:
● Ágota Ábrán, PhD in Social and Cultural Anthropology
https://muzeulzalau.academia.edu/AgotaAbran
abran.agota@outlook.com
● Dan Deac, PhD in Ancient History
https://ubbcluj.academia.edu/DanDeac
dandeac12@gmail.com

**** 

Titlul conferinței: Probleme de magie – între arheologie, antropologie și istorie
Organizator: Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău
Data: 20 – 22 noiembrie 2020

 

Descriere:
În cadrul acestei conferințe interdisciplinare între arheologie, istorie și antropologie dorim să investigăm ,,problema magiei”, atât în sensul descifrării definiției vagi a conceptului de magie cât și în sensul înțelegerii materialității magiei. Astfel, folosim termenul de magic ca un concept analitic mai degrabă decât un concept empiric și prin urmare prin magic înțelegem un set întreg de practici religioase și spirituale, antice, vechi și noi. Termenul de magie, în acest context, are în vedere materialitatea, practica religioasă și credințele spirituale fiind o încercarea de al înțelege din punct de vedere antropologic și istoric și/sau prin prisma descoperirilor relevante din arheologie. În același timp, dorim să scoatem în evidență baza istorică și socială a unor astfel practici.
În arheologie cercetătorii au folosit termenul de magie într-un mod ambiguu, încercând să cuprindă în înțelegerea lor o serie de procese care variază de la divinație la practici curative sau altele similare cunoscute încă din antichitate. Prin urmare o nouă sub-disciplină s-a născut ca o componentă a studiului religiei, definită ca ,,magie antică” și care necesită în continuare o definiție clară și o abordare metodologică pe măsură, cu toate că volumul editat de David Frankfurter Guide to Ancient Magic (Leiden-Boston 2019) are un rol de esențial în trasarea înțelegerii contemporane a ,,magiei antice.”
De asemenea, termenul de magie în antropologie a fost vag definit și des folosit pentru a marca ,,pe celălalt”, pentru a bloca indivizii non-vestici sau ,,pe ceilalți” vestici în timpuri premoderne, termenul fiind des utilizat ca ,,un contrapunct la înțelegerea liberală a progresului rațional al modernității”, mai ales că magic a fost perceput ca amenințător (vezi Greenwood 2009 sau Federici 2004). Totuși, dorim să scoatem în evidență o abordare mai simetrică între magie și alte practici umane (similare principiilor simetriei ale lui Bloor) și să ne concentrăm asupra practicilor care fac lumea, nu numai cum o văd.
Această conferință interdisciplinară dorește să ofere cercetătorilor contextul unor viitoare investigații asupra magiei, ca un concept analitic prezent pe durata mai multor perioade istorice, de aceea dorim să vă invităm să participați cu teme care țin de practici magice din diferite perioade istorice sau zone geografice: forme antice ale magiei (descoperiri de materialitate a magiei din preistorie până în antichitatea târzie în lumea mediteraneeană și Orientul Apropiat), diferite forme tradiționale ale magiei, forme ale magiei neo-păgâne sau neo-liberale.
Limba oficială a conferinței va fi engleza. Nu se percepe taxă de participare iar organizatorii vor acoperi costurile cazării și meselor (19-21 noiembrie 2020), dar nu și pe cele legate de transport.
Prezentatori principali (keynote speakers):
● Sorin Gog, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, sociologie și antropologia religiilor.
● Sorin Nemeti, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, religie romană și magie antică.
Înscriere:
Pentru a participa, vă rugăm să trimiteți un email cu un rezumat de 300 de cuvinte în engleză care să cuprindă numele dvs/ disciplina și afilierea către Dan Deac, dandeac12@gmail.com pentru arheologie și istorie antică și Agotei Abran, abran.agota@outlook.com pentru antropologie și istorie modernă cu subiectul: Matters of Magic Conference Submission.
Termen limită: 15 mai 2020
Notificarea acceptării: 1 iunie 2020
Coordonatori:
● Ágota Ábrán, doctor în antropologie socială și culturală
https://muzeulzalau.academia.edu/AgotaAbran
abran.agota@outlook.com
● Dan Deac, doctor în istorie antică
https://ubbcluj.academia.edu/DanDeac
dandeac12@gmail.com

Add Your Comment

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X