Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLIII/2021

IOAN BEJINARIU*, DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN**

* Muzeul Judeţean de Istorie și Artă, Zalău, e-mail: bion_1867@yahoo.com

** Muzeul Judeţean de Istorie și Artă, Zalău, e-mail: bacuetz@yahoo.com

REZUMAT: Acest articol pune în circuitul știinţific două noi descoperiri ale epocii bronzului de pe sectorul sălăjean al văii Someșului. În localitatea Cheud, com. Năpradea, punctul “Sub Hij” au fost efectuate în anul 2019 cercetări arheologice preventive în contextul cărora au fost cercetate două complexe din perioada târzie a epocii bronzului ce aparţin culturii Suciu de Sus. Inventarul acestora consta mai ales din ceramică, în general de o foarte bună calitate a execuţiei. Dintr-unul dintre complexele cercetate (Cx. 2) provine un tub cilindric perforat longitudinal, confecţionat din lut ce a fost utilizat probabil drept duză în procesul topirii bronzului și o piesă din bară de bronz cu un capăt ascuţit și cu celălalt lăţit. Ambele obiecte reprezintă indicii ale unei activităţi metalurgice în această așezare. Cel de-al doilea lot de materiale ceramice publicat în acest articol a fost recuperat de pe cuprinsul “Dealului Ciglentir” din Jibou unde în urmă cu câţiva ani a fost descoperit un depozit de piese de bronz. Fragmentele ceramice au fost recuperate dintr-o groapă parţial păstrată în taluzul unui drum.

Tipurile de vase documentate în cele două noi descoperiri din Sălaj și motivele ornamentale, mai ales cele realizate în tehnica exciziei se regăsesc frecvent și în alte așezări ale fazei Suciu de Sus II, fie din zona adiacentă sectorului sălăjean al văii Someșului, fie din zona Câmpiei Someșene (Petea-Csengersima). Cele două noi descoperiri vin să completeze imaginea dinamicii vestigiilor arheologice specifice culturii Suciu de Sus de pe valea Someșului, din zona Sălajului. În opinia noastră extinderea arealului locuit de comunităţile Suciu de Sus din faza a II-a spre sud și în primul rând peste zona “Coridorului Someșan” în dauna celor de tip Wietenberg s-a datorat și necesităţii de a dobândi acces la sursele de sare din zona de confluenţă a Someșului Mare cu Someșul Mic și implicit a unuia dintre “drumurile sării” pe care această preţioasă resursă pentru comunităţile preistorice era transportată spre vest pe o cale ce urma firul Someșului. 

ABSTRACT: This article present two new discoveries ofthe Bronze Age on the Sălaj sector of the Someș Valley. In Cheud locality, Năpradea commune, “Sub Hij” point, preventive archaeological researches were carried out in 2019, in the context of which two features from the Late Bronze Age belonging to the Suciu de Sus culture were researched. Their inventory consists mainly of ceramics, generally of a very good quality of execution. From one of the researched complexes (Cx. No. 2) comes a longitudinal perforated cylindrical tube, made of clay that was probably used as a nozzle in the process of melting bronze and a piece of bronze bar with a sharp end and the other wide. Both objects represent indications of a metallurgical activity in this settlement. The second batch of ceramic materials published in this article was recovered from the “Ciglentir Hill” in Jibou town where a deposit of bronze pieces was discovered a few years ago. The ceramic fragments were recovered from a pit partially preserved on the slope of a road. The types of vessels documented in this two new discoveries from Sălaj county and the ornamental motifs, especially those made in the excision technique are frequently found in other settlements of the Suciu de Sus II phase, either in the area adjacent to the Sălaj sector of Someș Valley or in the Someș Plain area. (Petea-Csengersima). The two new discoveries come to complete the image of the dynamics of the archeological vestiges specific to the Suciu de Sus culture from the Someș valley, from the Sălaj area. In our opinion, the extension of the area inhabited by the Suciu de Sus communities from phase II to the south and first of all over the “Someșan Corridor” area to the detriment of the Wietenberg type was also due to the need to gain access to salt sources in the area confluence of Someșul Mare with Someșul Mic and implicitly of one of the “salt roads” on which this precious resource for the prehistoric communities was transported to the west on a path that followed the thread of Someș.

 CUVINTE-CHEIE: nord-vestul Transilvaniei; epoca Bronzului târziu; cultura Suciu de Sus; locuire; ceramică, activităţi metalurgice.

KEYWORDS: North-west Transylvania; Late Bronze Age; Suciu de Sus culture; settlements; pottery; metalurgical activities.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X