Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

RASISMUL ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ. PROPAGATORI ȘI INFLUENȚE ÎN SOCIETATEA DE MÂINE: STUDIU DE CAZ / RACISM IN INTERWAR ROMANIAN PRESS. DISSEMINATORS AND INFLUENCES IN SOCIETATEA DE MÂINE: A CASE STUDY

FLAVIA CRAIOVEANU, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, flavia.hatiegan@gmail.com

ABSTRACT: This study analyses the particularities of the racist discourse from an interwar Cluj press magazine, in order to identify the manner and the openness with which the modern notion of race was taken over in the Romanian public discourse. To this end, a quantitative, qualitative and discursive analysis was conducted on the Romanian periodical Societatea de mâine. First of all, the study measures the amount of racist articles and the frequency with which they were published. Secondly, it makes collective and individual portraits of the authors of racist articles and interprets their discourse and the level of “radicality” of the messages conveyed by those articles. From a theoretical point of view, the study tries to frame the production and dissemination of racist ideas in the interwar Transylvanian press in the context of Transylvania’s peripheral position in relation to the Western world. The peripheral position referred to in this article is not just a geographical one, but rather one of ideas and currents of thought. The results of this study show that, in the periodical analysed, racist articles were published with an average frequency of two articles in each issue of the magazine in the first half of the 1920s, then decreasing to about one article per issue in the second half of the decade. Most of the time, the racialising discourse had three main topics. First of all, the affiliation of the Romanian ethnic group to the western, modern culture, and the denial of the Balkan heritage of the Romanian people. Secondly, the Romanian ethnic superiority over the Roma population, considered subhuman, and, thirdly, the racial struggle against the Jewish population, seen as a dangerous invasion for the supremacy of the Romanian element, dominant in the new state of Greater Romania.

KEYWORDS: racism, eugenics, ethnic superiority, modernity, press

REZUMAT: Studiul analizează particularitățile discursului rasist dintr-o revistă de presă clujeană interbelică, pentru a identifica modul și deschiderea cu care a fost preluată noțiunea modernă de rasă în discursul public românesc. În acest scop, am realizat o analiză cantitativă, calitativă și discursivă asupra publicației periodice Societatea de mâine. În primul rând, studiul măsoară cantitatea articolelor rasiste și frecvența cu care au fost publicate. În al doilea rând, realizează portrete colective și individuale a autorilor de articole rasiste și interpretează discursul acestora și nivelul de „radicalitate” al mesajelor transmise prin articolele respective. Din punct de vedere teoretic, studiul încearcă să încadreze producția și diseminarea de idei rasiste din presa transilvăneană interbelică în contextual poziției de periferie a Transilvaniei în raport cu lumea occidentală. Poziția periferică la care facem referire nu este doar una geografică, ci mai degrabă una a ideilor și curentelor de gândire. Rezultatele studiului arată că, în cadrul periodicului analizat, articolele rasiste erau publicate cu o frecvență medie de două articole în fiecare număr al revistei, în prima jumătate a anilor ‘20, scăzând apoi la aproximativ un articol per număr, în a doua jumătate a deceniului. De cele mai multe ori, discursul rasializant avea ca subiect trei teme principale. În primul rând, apartenența grupului etnic românesc la cultura occidentală, modernă, și renegarea moștenirii balcanice a poporului român. În al doilea rând, superioritatea etnică românească față de populația romă, considerată subumană, și, în al treilea rând, lupta de rasă dusă împotriva populației evreiești, văzută ca o invazie periculoasă pentru supremația elementului românesc, dominant în noul stat al României Mari.

CUVINTE-CHEIE: rasism, eugenism, superioritate etnică, modernitate, presă

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X