Acta Mvsei Porolissensis Vol. XLII/2020

OCTAVIAN TĂSLĂUANU ȘI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. CAMPANIA DIN GALIȚIA / OCTAVIAN TĂSLĂUANU AND THE FIRST WORLD WAR. THE MILITARY CAMPAIGN IN GALICIA

PETRE DIN, Prof. dr., Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig; email: petre_din@yahoo.com

ABSTRACT: Octavian Tăslăuanu represents the paradigm of the Transylvanian intellectual who didn’t show attachment to the myth of “the good emperor”, that the imperial court in Vienna insistently promoted, but spoke in favor of the national ideal of the union between Transylvania and Romania. As an Austro- Hungarian citizen he was mobilized in the Austro- Hungarian army and distributed on the Galician front against the Russian opponent. The itinerary of troops under his command emphasizes an almost continuous defensive. The long and tiring marches under the impact of cold climate of the autumn, the pursuit of the Russian enemy, the infernal noise of the artillery and the grenades, the injured’ screams are constant concerns of his presence on the battle field. He makes sociological observations while describing the crisis of conscience of the Romanian soldier. He confesses the fact that he didn’t meet any Romanian warrior to be enthusiastic about the cause they had to fight in any battlefield. They simply conformed with the court’s order to mobilize and move on the front, because of the imperial command. The brutalized Romanian soldier faces two serious threats. The duty and the imperial command send him to death, while the sense of self-preservation leads him to survive the war, but the fear of death penalty of not fulfilling the commandment threatens the precarious balance. His involvement in the Galician Campaign has a happy ending because in 29th November 1914, he leaves the battlefield with the consent of the officials and the doctor’s advice, after a three month period of sufferings and deprivations. Returning back home to his loved ones, he decided to stop fighting under the banner of the Habsburg Empire and takes refuge in Romania.

KEYWORDS: Octavian Tăslăuanu, the Habsburg Empire, Galicia, Transylvanian, „the good emperor”

REZUMAT: Octavian Tăslăuanu este paradigma intelectualului transilvănean care nu a manifestat atașament față de mitul „bunului împărat”, promovat cu insistență de Curtea Vieneză și s-a pronunțat în favoarea idealului național de unire a Transilvaniei cu România. În ipostaza de cetățean austro-ungar a fost mobilizat în armata austro- ungară și repartizat pe frontul din Galiția împotriva adversarului rus. Itinerarul trupelor de sub comanda sa reliefează o defensivă aproape continuă. Marșurile lungi și obositoare sub impactul climei reci de toamnă, urmărirea inamicului rus, zgomotul infernal al artileriei, al grenadelor, gemetele răniților sunt aspecte constante ale prezenței sale pe front. Observații de natură sociologică întreprinde Octavian Tăslăuanu prin descrierea problemelor de conștiință ale soldatului român. Mărturisește faptul că pe orice câmp de luptă nu a întâlnit soldați români care să fi fost entuziasmați de cauza pe care o susțin. Soldații s-au conformat ordinului de mobilizare și deplasare pe front datorită poruncii imperiale. Soldatul român abrutizat pe câmpul de luptă se confruntă cu două amenințări. Datoria și porunca imperială îl trimit la moarte, iar instinctul de conservare îi dictează să supraviețuiască războiului, dar teama de pedeapsa cu moartea pentru neîmplinirea poruncii îi amenință fragilul echilibru. Implicarea sa în Campania din Galiția are un deznodământ fericit deoarece în data de 29 noiembrie 1914, cu acordul oficialităților și cu avizul medicului părăsește câmpul de luptă, după trei luni de suferințe și privațiuni. Revenit printre cei dragi acasă decide să nu mai lupte sub flamura habsburgică și se refugiază în România.

CUVINTE CHEIE: Octavian Tăslăuanu, Imperiul Habsburgic, Galiția, Transilvănean, mitul „bunului împărat”.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X