Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

CORNEL GRAD, Cercetător științific I; e-mail: cornel_grad@yahoo.fr

Abstract: This paper is part of an undergoing largescale study entitled “Drawing and redrawing the Western Border of Romania (1918–1947)”. In Sections I and II of the future volume the role of the military factor in the complex process of taking over, organizing, provisional functioning and gradual unification of the Romanian administration (the imperium) in Transylvania (November 1918 – June 1925) is analyzed. At the same time, in this context, the major contribution of the Romanian Army (the troops of the Old Kingdom and the Transylvanian troops) is highlighted, in enforcing and defending the successive provisional demarcation lines with the Republic of Hungary (November 1918 – June 1919), which was the subject of 8 studies published in various magazines or thematic volumes. In this context, this paper is a continuation of the previous studies and submits for analysis, on the basis of novel or less known documents (reports, orders, instructions, memoirs, proposals, papers, etc.) kept in the Romanian Military Archives, the truly special political, legal, administrative and military situation of western counties (Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș and partially Sălaj) in the first 13 months since the full takeover of the Romanian political and administrative power (May 1, 1919) until June 4, 1920, when the Treaty of Trianon was signed. This period is marked by the simultaneous functioning of a dual administrative system: 1) civil (taken over by the Governing Council of Transylvania in Sibiu from the former Hungarian administration and continued – with some terminological updates – until April 4, 1920, when this political-administrative, relatively autonomous, body was abolished); 2) military (since December 23, 1918, the entire territory of Bessarabia, Bukovina and Transylvania was decreed by the Great General Headquarters as a military area). In conclusion, the present paper deals mainly with the following aspects: the relations between the Governing Council and the Bucharest authorities (the Council of Ministers, the Great General Headquarters); relations with the Royal Army during and aft­er the end of the campaign in Transylvania and Hungary, as well as with the Command of the Transylvanian Troops, including General Traian Moșoiu – ardent author and supporter of many military projects for defense and consolidation of the western border; the emergence of dissensions and dissatisfactions caused by the interference of military factors in the affairs of civil administration; the mood of the population as well as civil and military authorities, regardless of ethnicity; the problem of minorities etc.

KEYWORDS: Romania, Hungary; Transylvania; Banat; Crişana; Governing Council of Transylvania; The Great General Headquarters of the Romanian Army; Army Defence Staff; Command of the Transylvanian Troops; Command of the Western Troops; border; subversion; plot; military area; projects; measures; defense; consolidation; general Traian Moșoiu

Rezumat: Această lucrare este parte integrantă a unui studiu în lucru, de mare întindere, intitulat „Trasări și retrasări ale frontierei de vest a României (1918–1947)”. În secțiunile I și II ale viitorului volum se analizează rolul factorului militar în procesul complex de preluare, organizare, funcţionare provizorie și unificare treptată a administraţiei românești (imperiumului) în Transilvania (noiembrie 1918 – iunie 1925). Totodată, în acest cadru, este evidențiată contribuția majoră a Armatei Române (trupele Vechiului Regat și trupele ardelene) la impunerea și apărarea succesivelor linii demarcaționale provizorii cu Republica Ungaria (noiembrie 1918 – iunie 1919), perioadă care a constituit obiectul a 8 studii publicate în diverse reviste sau volume tematice. În acest context, prezenta lucrare este o continuare a studiilor precedente și supune spre analiză, pe baza unor documente inedite sau mai puțin cunoscute (rapoarte, ordine, instrucțiuni, memorii, propuneri, referate etc.), păstrate în Arhivele Militare Române, situația politicojuridică, administrativă și militară, cu totul specială, a județelor vestice (Satu Mare, Bihor, Arad Timiș și, parțial, Sălaj) în primele 13 luni scurse de la momentul preluării integrale a puterii politico-administrative românești în această regiune (1 mai 1919) până la 4 iunie 1920, când s-a semnat Tratatul de la Trianon. Această perioadă este marcată de funcționarea concomitentă a unui dublu sistem administrativ: 1) civil (preluat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei din Sibiu de la fosta administrație maghiară și continuat – cu unele actualizări terminologice – până la 4 aprilie 1920, când acest acest organism politico-administrativ, relativ autonom, a fost desființat); 2) militar (începând din 23 decembrie 1918, tot teritoriul Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei a fost decretat de Marele Cartier General ca zonă a armatei). În concluzie, actuala lucrare vizează, cu preponderență, următoarele aspecte: reliefarea relaţiilor dintre Consiliul Dirigent și autorităţile de la București (Consiliul de Miniștri, Marele Cartier General); raporturile cu armata regală în timpul și după încheierea campaniei din Transilvania și Ungaria, precum și cu Comandamentul Trupelor din Transilvania, inclusiv cu generalul Traian Moșoiu – autor și susținător asiduu al multor proiecte de măsuri militare pentru apărarea și consolidarea frontierei de vest; apariția unor disensiuni și nemulțumiri generate de imixtiuni ale factorilor militari în treburile administrației civile; starea de spirit a populației și autorităților civile și militare, indiferent de etnie; problema minorităţilor etc..

Cuvinte-cheie: România; Ungaria; Transilvania; Banat; Crișana; Consiliul Dirigent al Transilvaniei; Marele Cartier General al Armatei Române; Marele Stat Major al Armatei (M.C.G.); Comandamentul Trupelor din Transilvania; Comandamentul Trupelor de Vest; frontieră; acțiuni subversive, complot, zonă militară, proiecte, măsuri; apărare; consolidare; generalul Traian Moșoiu

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X