Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

LĂCRĂMIOARA MANEA, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea; e-mail: lacramanea@yahoo.com

ABSTRACT: After the inventory of the entire old book collection in the patrimony of Cocoş Monastery (Niculiţel Village, Tulcea County), in 2015–2016 here were identified and researched new editions and copies of old Romanian books printed inside the borders of Austro-Hungarian Empire, in the Transylvanian printing centres (Blaj, Brasov, Sibiu) as well as in the Romanian printing centres from Vienna and Buda. So, the present study brings into discussion 14 editions in 29 copies printed in 18th and 19th century (up to 1830). Amongst these, one can mention: “The Book of Hymns for the morning and evening Mass” (Blaj, 1793), “The Bible” (Blaj, 1795), “The Book of Hymns for the morning and evening Mass” (Sibiu, 1803), “The Gospel” (Sibiu, 1806), “The Prayer Book“ (Brasov, 1811), “Ekklisiastiki Historia Meletiou”, volume 3 (Vienna, 1784), “The Gospel” (Buda, 1812), “The Psalter” (Buda, 1813). At the end of the 18th century, but especially in the 19th century, the circulation of the books from one country to another contributed to the consolidation of the unitary character of the Romanian language and culture. Certain editions are kept in numerous copies, which have come to this monastery from Tulcea parishes, fact which explains the spreading of the books in almost all the villages of Tulcea County (e.g. “The Triodyon”, which contains songs and prayers for the 10-week period before Easter, and Strastnic, which contains the ritual of the Mass from the week before Easter, Buda, 1816, there were 8 copies identified; 2 other copies had been previously researched and they can be added to this study). Naturally, the phenomenon is known in other historic regions. Also, some copies have notes which prove their circulation in Northern Dobrudja.

KEYWORDS: Old Romanian Book, the Northern Dobrudja area, the circulation of the old books, Cocoș MonasteryTulcea County, the printing centres, Transylvania, Vienna, Buda.

REZUMAT: În urma inventarierii întregului fond de carte veche aflat în patrimoniul Mănăstirii Cocoș (comuna Niculițel, jud. Tulcea), în anii 2015–2016 au fost identificate și cercetate noi ediții și exemplare de carte românească veche imprimate în granițele Imperiului Habsburgic, în centrele tipografice transilvănene (Blaj, Brașov, Sibiu) precum și în tipografiile românești de la Viena și Buda. Astfel, prezentul studiu aduce în atenție 14 ediții în 29 de exemplare, imprimate în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea (până la 1830). Dintre acestea se pot menționa: „Catavasier” (Blaj, 1793), „Biblia” (Blaj, 1795), „Catavasier” (Sibiu, 1803), „Evanghelie” (Sibiu, 1806), „Evhologhion” (Brașov, 1811), „Ekklisiastiki Istoria Meletiou”, tom 3 (Viena, 1784), „Evanghelie” (Buda, 1812), „Psaltire” (Buda, 1813). La sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar mai ales în secolul al XIX-lea, circulația cărților dintr-o țară în alta a contribuit la consolidarea caracterului unitar al limbii și culturii românești. Anumite ediții se păstrează în numeroase exemplare, care provin la această mănăstire din parohiile tulcene, ceea ce explică răspândirea cărților în aproape toate satele județului Tulcea (ex. „Triod” și „Strastnic”, Buda, 1816, identificate în 8 exemplare, la care se adaugă alte 2 exemplare cercetate anterior). Firesc, fenomenul se întâlnește și în alte regiuni istorice. De asemenea, unele exemplare poartă însemnări care atestă circulația lor în nordul Dobrogei.

CUVINTE-CHEIE: carte românească veche, spațiul nord-dobrogean, circulația cărții vechi, Mănăstirea Cocoș-Tulcea, centre tipografice, Transilvania, Viena, Buda.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X