Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

BENEDEK ROZALIA, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5–7, 400006, Cluj-Napoca, Romania, e-mail: rozalia.benedek@geografie.ubbcluj.ro

ABSTRACT: Geografic space is the basic resource for the antrepreneurial initiative from various branches of the economy, and in particular for those with „industrial” field, while the policies and the ways to develop in time the resources quartered by „spacial reservoirs” constitute the main source for the economic and geographic disparities. Approaching the issue of economic and geographic disparities for the year of 2008 as a reference year in terms of secondary sector, the study records the value rendering of the economic and industrial development, including the disparities characteristic to the administrative, urban and rural areas from the Nort-West Development Region of Romania, by means of the economic suprastructure. Therefore, the elaboration of the subject aims at: – defining the concept of disparity; – drafting the methodological alternative of highlighting and the value assessment of the economical development and, including of the disparities; – representing cartographically the differences and disparities of the industrial development specific to the antrepreneurship in the field within the administrative areas form the regional level and the interpretations related on the hierarchichy of the value units related to the economic superstructures. This material is a part of the doctoral thesis of the undersigned editing with small revisions and additions subchapter 4.51 concerning the economic and geographic differences and disparities in terms of secondary sector.

KEYWORDS: disparity,hierarchy difference, administrative area, economic superstructure, Nort-West Development Region

REZUMAT: Spaţiul geografic constituie resursa de bază pentru iniţiativa antreprenorială din diversele ramuri ale economiei şi, în particular, pentru cele cu profil „industrial”, iar politicile şi modalităţile de valorificare în timp a resurselor cantonate de „rezervoarele spaţiale” gestionate constituie principala sursă a disparităţilor economico-geografice. Abordând tematica disparităţilor economico-geografice, pentru 2008, ca an de referinţă, prin prisma sectorului secundar, studiul consemnează redarea valorică a dezvoltării economice industriale şi implicit a disparităţilor, definitorii zonelor administrative, urbane şi rurale, din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a României, prin intermediul suprastructurii economice. Prin urmare, dezvoltarea subiectului urmăreşte: – definirea conceptului de disparitate; – redarea schiţată a alternativei metodologice de evidenţiere şi evaluare valorică a dezvoltării economice şi, implicit, a disparităţilor; – reprezentarea cartografică a diferenţelor şi a disparităţilor dezvoltării industriale, specifice antreprenoriatului din domeniu, în cadrul zonelor administartive de la nivel regional şi interpretările corespunzătoare, pe scara ierarhică a unităţilor valorice aferente suprastructurii economice. Materialul prezentat este parte componentă a tezei de doctorat al subsemnatei, editând cu mici revizuiri şi adăugiri, subcapitolul 4.5.2 cu privire la diferenţele şi disparităţile economico-geografice la nivelul sectorului secundar.

CUVINTE-CHEIE: disparitate, diferenţă ierarhică, zonă administrativă, suprastructură economică, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X