Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

GABRIELA MIRCEA, Cercetător șt. la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, peace_gabi@yahoo.com

SMARANDA CUTEAN, Conservator la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, smaranda_cutean@yahoo.com.

ABSTRACT: By this study we make important preparations for whole indexing of Catalogues, Almanacs and Romanian Schematisms from the collections of the National Museum of Unification from Alba Iulia. We start, as previously, in 2000, Doina Dreghiciu registered this collection, but in the meantime new copies were purchased, and some of the old ones were not taken into consideration on the first quantitative assessment, which slightly modifies the whole image created in the mentioned year. Searching for an indexing model, we transliterated as many as possible texts of these popular printings, highly appreciated by the audience, paying attention inclusively to advertisements, news, photographic images, some from the battle field of the First World War, gossips, literary creations, even if they did not have special literary value, historical texts etc with the purpose of recomposing this group of messages, extremely diverse that was directed towards common consumer, to model him/her intellectually, psychically and esthetically etc., sure enough also to manipulate him/her to a political, social, national or other direction (and it could be noticed as ever since 1925–1926, probably also previously, Calendarul foii interesante (Calendar of interesting sheet) from Orăştie modelled imperceptibly the public to embrace extreme-right ideology etc.). Our goal is that of delivering some synthetical judgements, based on analysis of content and formal, about importance of this type of printings and readings, extremely spread and listened to at their time in establishing modern national and Romanian contemporaneous identity, yet this thing would be possible only in stages. Until then, we have several stages to reach. Out of the incipient Catalogue, it is revealed the exquisite value of Calendars that come from library of Gavril Todica, a collection of authentic bibliophilistic value, by the copies themselves and some handwritten notes throughout them.

KEYWORDS: old Romanian book, modern Romanian book, transylvanicae (Transylvanian typographic emissions), popular books, calendar, almanac, schematism.

REZUMAT: Prin prezentul studiu facem preparative importante în vederea catalogării integrale a Calendarelor, Almanahurilor şi Şematismelor româneşti din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia. Pornim la drum, după ce anterior, în 2000, Doina Dreghiciu luase în evidenţă primară această colecţie, dar între timp au fost achiziţionate noi exemplare, iar unele dintre cele vechi nu au fost avute în atenţie cu ocazia primei lor evaluări cantitative, ceea ce modifică sensibil imaginea de ansamblu creată în anul menţionat. Căutând un model de catalogare, am transcris cât mai multe texte din aceste tipărituri populare, deosebit de gustate de public, acordând atenţie inclusiv reclamelor publicitare, ştirilor, imaginilor fotografice, unele de pe câmpurile de luptă ale primului război mondial, mondenităţilor, creaţiilor literare, chiar dacă nu aveau o valoare literară deosebită, textelor istorice etc. cu scopul de a reconstitui acest ansamblu de mesaje, deosebit de divers, care a fost dirijat înspre consumatorul comun, cu scopul modelării sale intelectuale, psihice şi estetice etc., desigur şi al manipulării sale într-o direcţie politică, de interes social, naţional sau alta (şi s-a putut vedea cum încă din 1925–1926, probabil şi anterior, Calendarul foii interesante de la Orăştie modela pe nesimţite publicul înspre ideologia de extremă dreaptă etc.). Scopul nostru este acela de a emite nişte judecăţi sintetice, fondate pe o analiză de conţinut şi formală, despre importanţa acestui gen de tipărituri şi lecturi, deosebit de răspândite şi audiente la vremea lor în constituirea identităţii naţionale moderne şi contemporane româneşti, dar acest lucru va fi posibil doar în etape. Până atunci mai avem câteva etape de parcurs. Din Catalogul incipient, pe care l-am încercat, reiese îndeosebi valoarea deosebită a Calendarelor care provin din biblioteca lui Gavril Todica, colecţie cu o ridicată valoare bibliofilă, prin exemplarele în sine şi prin unele însemnări manuscrise din cuprinsul lor.

CUVINTE-CHEIE: carte veche românească, carte modernă românească, transylvanicae (emisiuni tipografice transilvane), cărţi populare, calendar, almanah, şematism;

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X