Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

PAMFIL BILŢIU,

MARIA BILŢIU, Cercetător ştiinţific; email: pamfilbiltiu@yahoo.com

ABSTRACT: The study of the funerary ceremonial is based on our direct research on the field, in some villages which form an archaic nucleus of the Vrancea area. In the first part we have analyzed, from a comparative perspective, the main rites, focusing on their mythic-magical substrate and paying attention to the most important ceremonial and ethnographic objects of their components. Thus we have analyzed, with priority, the rites of the easing of the passing away, the burial of the deceased with commonday utensils, the wakening, ritual alms, and the death signs. The analysis of these components was carried out in all the stages which form the ceremonial, starting with the agony, then, the ceremonial of the burial, finally analyzing the rituals after the burial itself. We always bore in mind the sequences and elements of old tradition, as the particular ones, which confers the ritual a certain individuality, uniqueness and the status of regional variance. This aspect determined us to analyze the forms of ceremonial breads (colac), with distinct symbolics, the funerary arbore, the give-away fruit-tree, the house of the deceased, all which had a mythical – magical aspect. The second part of our research was reserved to the reproduction of the development of the entire ceremonial, as it resulted based on the field information, recorded by our performers. The details inserted facilitate us to evidence the differences recorded, particular even from one village to another.

KEYWORDS: Funerary Ceremonial, Vrancea, death, burial, rites.

REZUMAT: Studiul asupra ceremonialului funebru se întemeiază pe cercetările noastre directe pe teren, în câteva sate care alcătuiesc un nucleu arhaic al zonei Vrancea. În prima parte am analizat, din perspectivă comparatistă, principalele rituri, cu insistenţă asupra substratului mitico-magic al acestora, acordând atenţie şi celor mai importante obiecte de ceremonial şi etnografice din componenţa acestora. Drept urmare, am analizat, cu prioritate, riturile de uşurare a trecerii, înmormântarea defunctului cu ustensilele de trebuinţă cotidiană, priveghiul, pomenile rituale, semnele de moarte. Analiza acestor secvenţe am efectuat-o în toate etapele care compun ceremonialul, începând cu agonia, apoi, ceremonialul înmormântării propriu-zise, ca, în final, să analizăm riturile de după înmormântare. Permanent am avut în atenţie secvenţele şi elementele de mare vechime, precum şi cele particularizante, care conferă ceremonialului funebru individualitate, notă de inedit şi statutul de variantă regională. Aceasta ne-a determinat să analizăm formele de colaci ceremoniali de mare vechime, cu o simbolistică distinctă, arborele funerar, pomul de pomană, casa mortului, toate cu o încărcătură mitico-magică deosebită. Partea a doua a cercetării noastre am rezervat-o reproducerii desfăşurării întregului ceremonial, aşa cum rezultă el în baza informaţiilor de teren, furnizate de către performerii noştri. Amănuntele inserate ne facilitează evidenţierea diferenţelor pe care le înregistrăm, chiar, de la sat la sat.

CUVINTE-CHEIE: ceremonial funebru, Vrancea, moarte, înmormântare, rituri

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X