Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVI/2014 

BENEDEK VASILE, Profesor la Liceul Tehnologic „I. Ossian” din Şimleu Silvaniei; doctorand în istorie la Universitatea din Oradea. Adresa de e-mail: vasi_23nrn@yahoo.com

ABSTRACT: This paper aims at reviewing the main liberal principles applied to the Wesselenyi manor in Jibou, in the period between 1818 and 1850, and it also represents the aspects of the ancient feudalism as an inheritance of the last centuries, regulated by the „Tripartitum of Verbőczy István” issued in 1514, which constituted the basic law in Hungary and Transylvania until 1850. The diversity of Transylvania in terms of ethnicity and culture as well as the stormy history rich in fighting scenes unite the diversity by the strength of feudalism in a point of resistence of Christianity where different religions of the Christian Europe meet and define the privilege of the cohabiting nations, marking at the same time the criteria of discrimination. The Protestantism and liberalism rooted in the West opened up new visions in terms of ideology for the thinkers of Eastern Europe with influence as well for the Transylvanian elite which includes as well baron Wesselényi Miklós jr., who, by his political, economical, social and scientific activities, would leave a mark on the period of reforms, and who, by applying the liberal principles to his manor in Jibou, demonstrated that welfare is generated only through a liberal systen and succeeded in marking the new directions of the development of Transylvania while he opened the road towards modernity.

KEYWORDS: Tripartitum of Verbőczy István, baron Wesselényi Miklós jr., liberalism, Jibou, reform, economy, horse breeding, viticulture, pomiculture, export.

REZUMAT: Lucrarea de față își propune trecerea în revistă a efectelor principial liberale, aplicate pe domeniul Wesselenyi din Jibou, în perioada 1818–1850, prezentând totodată și aspectele feudalismului învechit, ca moștenire a secolelor trecute, legiferat prin „Tripartitul lui Verbőczy István” elaborat în 1514, constituind legea de bază a Ungariei și a Transilvaniei până în 1850. Diversitatea Transilvaniei din punct de vedere etnic și cultural, dar și istoria zbuciumată, bogată în scene de luptă, unește diversitatea prin forța feudalismului într-un punct de rezistență al creștinismului, unde se întâlnesc diversele confesiuni ale Europei creștine, definind privilegiul popoarelor conviețuitoare, trasând în același timp și criteriile de discriminirare. Protestantismul și liberalismul, înrădăcinate în occident, au deschis noi viziuni pe plan ideologic, asupra gânditorilor din Europa de Est, având influențe și asupra elitelor Transilvănene, în rândul cărora se numără și baronul Wesselényi Miklós jr., care prin activitățile sale politice, economice, sociale și științifice, va marca perioada reformelor, demonstrând prin aplicarea principiilor liberale pe domeniul său din Jibou, că bunăstarea se generează doar printrun sistem liberal, reușind să traseze noile directive ale dezvoltării Transilvaniei, deschizând calea spre modernitae.

CUVINTE-CHEIE: Tripartitul lui Verbőczy István, baronul Wesselényi Miklós jr., liberalism, Jibou, reformă, economie, creșterea cailor, viticultură, pomicultură, export.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X