Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se (N. Iorga)

Regulament tombola ,,Porolissum Fest 2019”
1.Organizator
1.1. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, cu sediul în Zalău, str. Unirii nr. 9, Tel. +40 260 612
223, Fax +40 260 661 706, email: contact@muzeuzalau.ro www.muzeuzalau.ro Cod fiscal:
13889836; Cont: RO08TREZ56121G365000XXXX – Trezoreria Zalău, reprezentat prin Bejinariu Corina – manager

1.2. Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a
Tombolei, conform regulilor din Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

1.3. Regulamentul Tombolei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant,
conform prevederilor legale in vigoare, și pe site-ul muzeuzalau.ro. Muzeul Județean de Istorie și
Artă Zalău își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând ca respectivele
modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe site.

1.4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului
și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Niciun
participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu
produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

2. Durata tombolei, aria de desfășurare și dreptul de participare la tombolă
2.1. Tombola se desfășoară în cadrul Festivalului ,,Porolissum Fest 2019” ce va avea loc în data
de 13 și 14 iulie 2019.
2.2. În cadrul Festivalului Porolissum Fest vor avea loc 6 extrageri (3 în data de 13 iulie și 3 în data
de 14 iulie 2019).
2.3. Participarea la tombolă va fi pe baza biletelor de intrare primite la intrarea în Complexul
arheologic Porolissum cu ocazia desfășurării Festivalului Porolissum Fest.

3. Mecanismul desfășurării tombolei și desemnarea câștigătorilor
3.1. Extragerea câștigătorilor va fi efectuată pe baza biletelor de intrare (nr. acestuia) la orele
stabilite de organizatori.
3.2. La fiecare din cele 3 extrageri zilnice vor participa toate biletele distribuite până la ora
respectivă în ziua respectivă. Biletele din 13 iulie nu participă la extragerile din 14 iulie 2019.
3.3. Extragerea câștigătorilor se va face prin introducerea numărului biletelor într-un program de
computer (aplicația Random.org) care va desemna aleator un număr câștigător.
3.4. Vor fi extrase 5 numere la fiecare extragere. Dacă primul anunțat nu își revendică premiul,
acesta va fi alocat următorului de pe lista de rezervă până la desemnarea unui câștigător. Dacă
din primul set nu se desemnează un câștigător se va trece la extragerea unui al set de 5 numere
câștigătoare și procedura se reia.

4. Condiții de participare
4.1. La tombolă pot participa toți participanții la festivalul Porolissum Fest 2019, mai puțin angajații
Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și membrii familiilor acestora și persoanele care fac
parte din asociațiile participante la festival (reenactori).
4.2. Pentru a intra în posesia premiului, participanții trebuie sa prezinte un act de identitate valabil.
Dacă câștigătorul este minor, obligația revine părintelui sau însoțitorului acestuia.

5. Descalificarea participanților
5.1. Organizatorul își rezerva dreptul de a elimina din tombolă sau de a anula decizia prin care un
participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta utilizează date false sau încearcă să
influențeze Tombola prin modalități frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

6. Premiile
6.1. Cele 6 premii acordate în cadrul tombolei vor consta în :
– 1 costum de bărbat dac
– 1 costum de femeie dacă
– 1 costum de băiat dac
– 1 costum de bărbat roman
– 1 costum de femeie romană
– 1 costum de băiat roman
6.2. Câștigători vor fi anunțați pe scena amplasată în Amfiteatrul Complexului arheologic
Porolissum la orele menționate în program.
6.3. În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din
lista de rezervă.
6.4. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă
contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul
imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire
a câștigului.
6.5. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate
fi formulată în scris de către participant și depusă personal la Organizator. Contestația se va
soluționată pe loc. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca
rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești române competente.
6.6. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezenta
tombolă.

7. Validarea câștigătorilor
7.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanților și îi va descalifica pe
cei a căror activitate în cadrul campaniei o consideră drept fraudă.

8. Protecția datelor personale
8.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele
câștigătorilor și câștigurile acordate în cadrul acestei tombole.
8.2. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 și a
Regulamentului European 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata
concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale
ale participanților/ câștigătorilor la prezenta tombolă și să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial și legislației în vigoare.
8.3. Participanții la tombolă, în calitate de persoane vizate, au, conform legilor în vigoare,
următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra
datelor și dreptul de opoziție.
8.4. Prin simpla participare la tombolă, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de
date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice
autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi oferte, campanii publicitare
și de marketing. La cererea expresă, în scris a participanților pe adresa de
email: contact@muzeuzalau.ro acest acord poate fi retras și organizatorul nu va mai folosi datele
lor personale.

9. Încetarea tombolei
9.1. Prezenta tombolă poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță
majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a
continua prezentul concurs.

10. Litigii
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta tombolă se vor rezolva
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente.

11. Dispoziții finale
11.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții la sediul Organizatorului
și pe pagina sa de internet: www.muzeuzalau.ro
11.2. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
11.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfășurării
Tombolei, cu mențiunea ca eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a
publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Descarca documentul în format pdf.