Deschis de Marți până Duminică 9.00 - 17.00.
(Ultima intrare la ora 16.30) Luni închis.

ACTA Mvsei Porolissensis

Istoricul revistei

Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Acta Mvsei Porolissensis a fost editată începând cu anul 1977, odată cu împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea muzeului, având ca scop principal valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural al  judeţului Sălaj, în particular, şi al Transilvaniei în general. În acord cu profilul multidisciplinar al instituţiei muzeale, revista a fost structurată pe câteva domenii ale cercetării ştiinţifice: arheologie, conservare-restaurare, istorie, etnografie şi artă. În decursul apariţie sale au existat volume tematice care au reunit lucrări prezentate la manifestări cu caracter naţional sau internaţional, organizate de instituţia noastră.

În paginile revistei se regăsesc studii semnate de personalităţi marcante ale cercetării româneşti: Eugen Chirilă, Nicolae Chidioşan, Gheorghe Lazarovici, Nicolae Gudea, Al. V. Matei,  Istvan Ferenczi, Nicolae Edroiu, Ioan Bolovan, Cornel Grad, Constanţa Cristescu, Paul Petrescu, Marius Porumb.

În noul context creat de imperativele  cercetării ştiinţifice, revista îşi propune să extindă sfera colaborărilor pentru a da un plus de valoare acestui demers editorial.

Colegiul redacțional Acta Mvsei Porolissensis
EDITOR ȘEF: Dr. Corina BEJINARIU

Mai mult…

COLEGIUL DE REDACȚIE 

Dr. Horea Pop – redactor șef
Dr. Dan Deac – redactor responsabil
Dr. Dan Băcueț-Crișan – secretar de redacție
Dr. Sanda Băcueț-Crișan – membru
Dr. Ioan Bejinariu – membru
Dr. Emanoil Pripon – membru

COLEGIUL EDITORIAL

Prof. Dr. Gheorghe LAZAROVICI, Universitatea Eftimie Murgu, Caransebeş, România
Dr. Tiberius BADER, Hemmingen, Baden‑Wurttemberg, Germania
Prof. univ. dr. hab. Gelu FLOREA, Departament Istorie Antică şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca (România)
Cercet. şt. I dr. hab. Coriolan H. OPREANU, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei (Academia Română),
Cluj‑Napoca, România
Cercet. şt. I dr. Ioan STANCIU, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei (Academia Română), Cluj‑Napoca,
România
Prof. univ. dr. Sorin MITU, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca, România
Prof. univ. dr. Adrian IVAN, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj‑Napoca,
România
Drd. Dan Octavian PAUL, Muzeul Banatului, Timişoara, România
Conf. univ. dr. Sorin NEMETI, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, ClujNapoca, România

Vizualizează

Informații pentru autori 

Articolele redactate confom condiţiilor de mai jos vor fi predate la editură în format electronic până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Lucrarea va fi redactată în format A4, margini: sus – 2,3, jos – 2,1, stânga- dreapta – 2,2 cm, font Times New Roman sau Garamond. Pentru a ne racorda uzanțelor în materie de standardizarea editorială internatională, părțile componente ale acesteia vor avea următoarea ordine: titlul (corp 16 boldat), numele autorului aliniat la stânga (corp 14 italic), titlul și rezumatul (maxim 1 pagină), plus 5 cuvinte-cheie într-o limbă străină de circulaţie (engleză, franceză, germană), rezumat și 5 cuvinte-cheie în limba română (corp 11); textul propriu-zis, corp 12, redactat la 1 rând; bibliografia și notele de subsol în sistem Oxford  sau clasic, cu respectarea normelor Academiei Române.  Prima notă se subsol va conţine afilerea instituţională şi adresa de e-mail. Anexele vor fi redactate în Word sub Windows, iar ilustrațiile (ALB-NEGRU) în format cdr (de preferabil) sau jpg (rezoluție 300), însoțite de o listă a lor în limba română și străină.

 

Vizualizează

Information for authors 

The paper should be produced on A4 in Times New Roman or Garamond font within the following margins: top -2.3, below – 2.1, left-right – 2.2 cm. To keep to the standards of the international publishers, we will respect the following order: Title (font 16 bold), author’s name left-aligned (font 14 italic), title and abstract (max. 1 page), plus 5 keywords in an international language (English, French, German), abstract and 5 keywords in Romanian (font 11); the main text, font 12, line spacing: 1 line, bibliography and footnotes – Oxford or classical system, in compliance with the Romanian Academy. Annexes will be written in Word and the illustrations should be in JPG format (to a resolution of 300), accompanied by a list of titles written in Romanian and another foreign language.

Read more

Procesul de recenzare 

Procesul de recenzare (blind peer review) al articolelor are ca scop urmărirea calităţii studiilor şi eventualele îmbunătăţiri care se pot aduce acestora. Intr-o primă etapă materialele predate le editură vor fi evaluate de către colegiul de redacţie care işi exprimă opinia asupra calităţii studiilor. În primul rând sunt urmărite respectarea cu rigurozitate a normelor de publicare, evitărea cazurilor de plagiat sau autoplagiat (publicarea sau predarea spre publicare a aceluiași material de două ori), date falsificate etc. Dacă articolele îndeplinesc condiţiile cerute de editură, precum şi îndeplinirea criteriilor de calitate cerute într-o revistă de specialitate, materialele sunt apoi trimise spre recenzare către doi specialişti  din domeniu. Aceştia trebuie să facă precizari în scris cu privire la originalitate, corectitudine din punct de vedere științific, bibliografie, utilitatea manuscrisului. Răspunsul cuprinde obligatoriu recomandarile refenţilor cu privire la: 1. Publicarea manuscrisului în forma în care se află; 2. Publicarea manuscrisului după ce autorul a efectuat modificările solicitate; 3. Respingerea publicării manuscrisului.

Întreg procesul de recenzare din cea de-a doua etapă se efectuaează în condiţii de anonimat, recenzorii necunoscând numele autorului, autorul necunoscând numele recenzorului.

După parcurgerea celor două etape, colegiul redacţional decide asupra publicării materialului în forma predată sau materialul este retrimis autorului pentru eventuale modificări. În forma cea mai gravă materialul este respins şi retrimis autorului. 

Vizualizează

Peer review process 

Articles review process (blind peer review) aims to observe the quality of the papers and any improvements that can be done to them. In a first step, the materials will be evaluated by the editorial board which express their opinion on the quality of the articles. Firstly, they pursue the respectation with rigorousity of the rules of publication, to avoid the cases of plagiarism or self-plagiarism (or the double publication of the same material), falsified data etc. If the articles meet the requirements for publishing and the quality criteria required in a specialized magazine, then they are sent for peer review of two experts in the field. The experts must make written explanations on originality, scientific correctness, bibliography and manuscript utility. Their response must include recommendations on: 1.The publication of the manuscript in its originally form. 2. The publication of the manuscript after the author has made the requested changes. 3. The rejection of the manuscript.

The whole process of reviewing in the second phase is made in an anonymous form, reviewers being unaware of the author name, the author being unaware of the reviewers names.

After completing the two stages, the editorial board decides on the publication of the material as it has been delivered or they return it to the author for possible changes. In the worst case, the material is rejected and returned to the author. 

Read more

Revista în format pdf.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2020. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X