Deschis de Marți până Duminică 9.00 - 17.00.
(Ultima intrare la ora 16.30) Luni închis.
ACTA Mvsei PorolissensisACTA   Istoricul revistei

Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Acta Mvsei Porolissensis a fost editată începând cu anul 1977, odată cu împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea muzeului, având ca scop principal valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural al  judeţului Sălaj, în particular, şi al Transilvaniei în general. În acord cu profilul multidisciplinar al instituţiei muzeale, revista a fost structurată pe câteva domenii ale cercetării ştiinţifice: arheologie, conservare-restaurare, istorie, etnografie şi artă. În decursul apariţie sale au existat volume tematice care au reunit lucrări prezentate la manifestări cu caracter naţional sau internaţional, organizate de instituţia noastră.

În paginile revistei se regăsesc studii semnate de personalităţi marcante ale cercetării româneşti: Eugen Chirilă, Nicolae Chidioşan, Gheorghe Lazarovici, Nicolae Gudea, Al. V. Matei,  Istvan Ferenczi, Nicolae Edroiu, Ioan Bolovan, Cornel Grad, Constanţa Cristescu, Paul Petrescu, Marius Porumb.

În noul context creat de imperativele  cercetării ştiinţifice, revista îşi propune să extindă sfera colaborărilor pentru a da un plus de valoare acestui demers editorial. Colegiul redacțional Acta Mvsei Porolissensis EDITOR ȘEF: Dr. Corina BEJINARIU
Mai mult…
Descarcă de aici anuarul în format electronic:
Anuar 2009 – 2010
Anuar 2011
Anuar 2012
Anuar 2013
Anuar 2014
Anuar 2015
Anuar 2016
Anuar 2017
Anuar 2018/1
Anuar 2018/2
Anuar 2019

COLEGIUL DE REDACȚIE 

Dr. Horea POP – redactor şef Dr. Ioan BEJINARIU – redactor responsabil Dr. Dan BĂCUEŢ CRIŞAN – secretar de redacţie Dr. Sanda BĂCUEŢ CRIŞAN – membru Dr. Camelia BURGHELE – membru Dr. Marin POP – redactor responsabil Dr. Emanoil PRIPON – membru COLEGIUL EDITORIAL Dr. Gheorghe LAZAROVICI, Universitatea Eftimie Murgu, Caransebeş, România Dr. Tiberius BADER , Hemmingen, Baden-Wurttemberg, Germania Conf. Univ. Dr. Gelu FLOREA – Departament Istorie Antică şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş Bolyai”,     Cluj-Napoca , România Cercet. şt. I Dr. Coriolan H. OPREANU – Institutul de Arheologie şi Istoria Artei (Academia Română), Cluj-Napoca ,România Cercet. şt. II Dr. Ioan STANCIU  – Institutul de Arheologie şi Istoria Artei (Academia Română), Cluj-Napoca, România Prof. Univ. Dr. Sorin MITU- Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, România Prof.Univ. Dr. Adrian IVAN, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca , România Prof Univ. Dr. Gheorghe ŞIŞESTEAN, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea Oradea, România Drd. Dan Octavian PAUL, Muzeul Banatului,  Timişoara, România 
Vizualizează

Informații pentru autori 

Articolele redactate confom condiţiilor de mai jos vor fi predate la editură în format electronic până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Lucrarea va fi redactată în format A4, margini: sus – 2,3, jos – 2,1, stânga- dreapta – 2,2 cm, font Times New Roman sau Garamond. Pentru a ne racorda uzanțelor în materie de standardizarea editorială internatională, părțile componente ale acesteia vor avea următoarea ordine: titlul (corp 16 boldat), numele autorului aliniat la stânga (corp 14 italic), titlul și rezumatul (maxim 1 pagină), plus 5 cuvinte-cheie într-o limbă străină de circulaţie (engleză, franceză, germană), rezumat și 5 cuvinte-cheie în limba română (corp 11); textul propriu-zis, corp 12, redactat la 1 rând; bibliografia și notele de subsol în sistem Oxford  sau clasic, cu respectarea normelor Academiei Române.  Prima notă se subsol va conţine afilerea instituţională şi adresa de e-mail. Anexele vor fi redactate în Word sub Windows, iar ilustrațiile (ALB-NEGRU) în format cdr (de preferabil) sau jpg (rezoluție 300), însoțite de o listă a lor în limba română și străină.  
Vizualizează

Information for authors 

The paper should be produced on A4 in Times New Roman or Garamond font within the following margins: top -2.3, below – 2.1, left-right – 2.2 cm. To keep to the standards of the international publishers, we will respect the following order: Title (font 16 bold), author’s name left-aligned (font 14 italic), title and abstract (max. 1 page), plus 5 keywords in an international language (English, French, German), abstract and 5 keywords in Romanian (font 11); the main text, font 12, line spacing: 1 line, bibliography and footnotes – Oxford or classical system, in compliance with the Romanian Academy. Annexes will be written in Word and the illustrations should be in JPG format (to a resolution of 300), accompanied by a list of titles written in Romanian and another foreign language.

Read more

Procesul de recenzare 

Procesul de recenzare al articolelor are ca scop urmărirea calităţii studiilor şi eventualele îmbunătăţiri care se pot aduce acestora. Intr-o primă etapă materialele predate le editură vor fi evaluate de către colegiul de redacţie care işi exprimă opinia asupra calităţii studiilor. În primul rând sunt urmărite respectarea cu rigurozitate a normelor de publicare, evitărea cazurilor de plagiat sau autoplagiat (publicarea sau predarea spre publicare a aceluiași material de două ori), date falsificate etc. Dacă articolele îndeplinesc condiţiile cerute de editură, precum şi îndeplinirea criteriilor de calitate cerute într-o revistă de specialitate, materialele sunt apoi trimise spre recenzare către doi specialişti  din domeniu. Aceştia trebuie să facă precizari în scris cu privire la originalitate, corectitudine din punct de vedere științific, bibliografie, utilitatea manuscrisului. Răspunsul cuprinde obligatoriu recomandarile refenţilor cu privire la: 1. Publicarea manuscrisului în forma în care se află; 2. Publicarea manuscrisului după ce autorul a efectuat modificările solicitate; 3. Respingerea publicării manuscrisului. Întreg procesul de recenzare din cea de-a doua etapă se efectuaează în condiţii de anonimat, recenzorii necunoscând numele autorului, autorul necunoscând numele recenzorului. După parcurgerea celor două etape, colegiul redacţional decide asupra publicării materialului în forma predată sau materialul este retrimis autorului pentru eventuale modificări. În forma cea mai gravă materialul este respins şi retrimis autorului. 
Vizualizează

Peer review process 

Articles review process aims to observe the quality of the papers and any improvements that can be done to them. In a first step, the materials will be evaluated by the editorial board which express their opinion on the quality of the articles. Firstly, they pursue the respectation with rigorousity of the rules of publication, to avoid the cases of plagiarism or self-plagiarism (or the double publication of the same material), falsified data etc. If the articles meet the requirements for publishing and the quality criteria required in a specialized magazine, then they are sent for peer review of two experts in the field. The experts must make written explanations on originality, scientific correctness, bibliography and manuscript utility. Their response must include recommendations on: 1.The publication of the manuscript in its originally form. 2. The publication of the manuscript after the author has made the requested changes. 3. The rejection of the manuscript.

The whole process of reviewing in the second phase is made in an anonymous form, reviewers being unaware of the author name, the author being unaware of the reviewers names.

After completing the two stages, the editorial board decides on the publication of the material as it has been delivered or they return it to the author for possible changes. In the worst case, the material is rejected and returned to the author. 

Read more

Toate numerele revistei le găseşti AICI ⇓  

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2020. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X